fbpx

INFORMAȚII UTILE PENTRU OBȚINEREA CES

August 1, 2022

În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată, al art. 48 alin. (3) și al art. 51 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.1 Prezenta hotărâre stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Art.2 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) certificatul de orientare şcolară şi profesională reprezintă documentul/actul oficial eliberat de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti (CJRAE/CMBRAE) conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/deficienţa, gradul acestuia/acesteia, în funcție de care copiii cu CES sunt orientați în învăţământul de masă sau în învățământul special.

b) prin sintagma „copii cu CES” se înțelege copiii/elevii/tinerii cu CES înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar.

(2) Beneficiarii sunt copiii înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

a) copiii cu CES integrați în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă;

b) copiii cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă;

c) copiii cu CES din învăţământul special;

d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se

organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi;

e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili,

pentru care se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată

Art.3 (1) Copiii cu CES beneficiază de alocație zilnică de hrană și de alocație pentru rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte.

(2) Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, cu respectarea termenului de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.

(3) Alocația zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbăta, duminica, sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare.

(4) Fac excepţie de la condiţia de acordare a alocației de hrană, în funcţie de prezenţa şcolară, copiii cu CES şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

Art.4 (1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin.(1), drepturile nu se acordă în perioada în care copiii cu CES beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmarea stabilirii unei măsuri de protecţie specială, conform prevederilor legale în vigoare;

(2) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2), drepturile nu se acordă în situația în care copiii cu CES școlarizați în învățământul special beneficiază de masă, asigurată de către unitatea de învățământ sau de către unități ale sistemului de protecție specială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5 Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă de către părintele/reprezentantul legal al copilului cu CES, însoţită de următoarele documente, în copie:

a) certificatul de naştere al beneficiarului;

b) actul de identitate al beneficiarului, după caz;

c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;

d) certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

e) declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială, prevăzută în anexa nr.3;

f) declarații pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, prevăzute în anexa nr.4.a și anexa nr.4.b.

Art.6 (1) Cererea împreună cu documentele prevăzute la art. 5 se depune la unitatea de învățământ la care este înmatriculat copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar.

(2) Pentru copiii care sunt orientați școlar și profesional ulterior acestei date, cererea poate fi depusă și ulterior, după eliberarea certificatului de orientare școlară și profesională, până la data de 15 a fiecărei luni, urmând ca drepturile să fie acordate începând cu luna/tranșa imediat următoare, după caz.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), unităţile de învăţământ înaintează, în format letric și în format electronic editabil, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, în cazul unităților de învățământ de masă, respectiv județene, în cazul unităților de învățământ special, situația nominală a beneficiarilor pe grupe de vârstă și a zilelor de școlarizare, prevăzută în anexa nr. 1. Lunar, până la data de 20 a fiecărei luni, unitățile de învățământ înaintează ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, respectiv județene, lista nominală a noilor beneficiari pentru care au fost înregistrate cereri conform prevederilor alin.(2).

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, respectiv județene, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin.(3), centralizează solicitările unităţilor de învăţământ preuniversitar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi transmit situaţia, în format letric și în format electronic editabil, Administrațiilor județene ale finanțelor publice, în vederea fundamentării și repartizării bugetului aferent.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea situației centralizatoare prevăzută la alin.(4), prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, se repartizează pe unități administrativ-teritoriale sumele stabilite, cu încadrarea în sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului/sectorului municipiului București cu această destinaţie şi le comunică acestora.

(6) Sumele primite potrivit alin. (5) se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București”, iar la partea de cheltuieli, în bugetele unităţilor de învăţământ, la titlul 57 “Asistenţă socială”, articolul 57.02 “Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.01 “Ajutoare sociale în numerar” pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă de stat, respectiv în bugetul local, la titlul 55 “Alte transferuri”, articolul 55.01 “Transferuri interne”, alineatul 55.01.63 “Finanţarea învăţământului particular sau

confesional acreditat” pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, particular sau confesional acreditat.

(7) În vederea asigurării fondurilor necesare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finanţarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

(8) Sumele necesare asigurării drepturilor copiilor cu CES se cuprind în bugetele unităților de

învățământ preuniversitar de către unitățile administrativ teritoriale, respectiv consiliile județene, după caz.

(9) Sumele acordate potrivit dispoziţiilor alin. (6) unităţilor de învăţământ preuniversitar, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se restituie bugetului local, respectiv județean, din care au fost primite.

Art.7 Finanțarea drepturilor pentru copiii cu CES integrați în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învățământului de masă se asigură din bugetul local iar pentru cei din învăţământul special şi pentru cei integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă din bugetul județean/al sectoarelor municipiului București, prin unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați copiii cu CES.

Art. 8 Cuantumul drepturilor este stabilit potrivit prevederilor lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 21 octombrie 2014.

Art.9 (1) În execuţie, unităţile de învăţământ plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e), prin totalizarea numărului de zile în care copiii cu CES au fost prezenți la școală sau au absentat motivat.

(2) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc în două tranșe: prima tranșă va fi acordată în perioada aprilie-iunie, aferentă semestrului I calendaristic, iar a doua tranșă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.

Art. 10 Anexele nr. 1, 2, 3, 4.a și 4.b. fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.

Sursa: https://www.edu.ro/sites/default/files/HG%20CES.pdf

Vă punem la dispoziție lista de documente necesare obținerii certificatului de orientare școlară și profesională, precum și numerele de telefon la care puteți contacta instituțiile responsabile din câteva regiuni din țară. 

          1. CERERE-TIP PENTRU EVALUARE COMPLEXĂ ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ;

          2. COPIE A CERTIFICATULUI DE NAȘTERE AL COPILULUI SĂU A ACTULUI DE IDENTITATE;

          3. COPII ALE ACTELOR DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR/ REPREZENTANTULUI LEGAL;

          4. COPIE A DOCUMENTULUI PRIN CARE SE FACE DOVADA CĂ PERSOANA CARE SEMNEAZĂ CEREREA ESTE REPREZENTANTUL LEGAL AL COPILULUI, DE EXEMPLU, HOTĂRÂRE A INSTANȚEI SAU HOTĂRÂRE A COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI;

          5. ANCHETA SOCIALĂ – (doar pentru cei care au certificat de incadrare in grad de handicap):

          6. CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP – (daca este cazul)

          7. FIȘA MEDICALĂ SINTETICĂ;

          8. CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5;

          9. FIȘA DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ;

          10. FIȘA PSIHOPEDAGOGICĂ;

          11. COPIE A FOII MATRICOLE/ADEVERINȚĂ CARE ATESTĂ ÎNSCRIEREA COPILULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT;

          12. COPIE A ULTIMULUI CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ, LA REORIENTARE.

Informații utile: 

  • BUCUREȘTI

CENTRULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ (CMBRAE), ÎN CADRUL CĂRUIA FUNCȚIONEAZĂ SEOSP:

TELEFON: 0314053115

ADRESA DE E-MAIL: seosp@cmbrae.ro

  • SIBIU

CJRAE Sibiu/Serviciul SEOSP

Nr. telefon:0269/247066 

  • ALBA IULIA

CJRAE Alba/Serviciul SEOSP

Nr. telefon: 0726 285 728 

  • DEVA

CJRAE Hunedoara/Serviciul SEOSP

Nr. telefon : 0784 295 343   Fax: 0254 219 074

  • HARGHITA

CJRAE Harghita/Serviciul SEOSP

Nr. telefon: 0737-513-518

  • GALAȚI

CJRAE GALAȚI/Serviciul SEOSP

Nr. telefon: 0236 311 158

  • CARAȘ-SEVERIN

CJRAE CARAȘ-SEVERIN/Serviciul SEOSP

Nr telefon: 0355429397 sau 0771344887

Join the Discussion

Your email address will not be published.

Enter Your keyword

Phasellus nec magna posuere, convallis nibh sit amet, vehicula augue.

[contact-form-7 id=”623″ title=”Appointment popup form”]